Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Uprawnienie to wynika z art. 38 ust. 4 p.z.p. Modyfikacja specyfikacji może być zarówno wynikiem składanych zapytań czy wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ przez potencjalnych wykonawców, jak i samodzielnym działaniem zamawiającego.

Jeżeli zamawiający odpowiada na zapytania wykonawców oraz wnioski o wyjaśnienie treści, obowiązują go terminy określone w art. 38 ust. 1 p.z.p., mianowicie obowiązany jest udzielić wyjaśnienia na dwa dni przed otwarciem ofert jeżeli wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. oraz na sześć dni, jeżeli kwota jest wyższa.

Zamawiający prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w każdej chwili w uzasadnionych przypadkach do momentu terminu składania ofert może sam dokonywać zmian specyfikacji. Zmiana terminu składania ofert jest zmianą SIWZ. Jednak w praktyce, aby uniknąć zarzutu naruszenia art. 7 p.z.p., zmiana ta nie powinna być (nastąpić) w dniu otwarcia ofert. Wynika to bowiem z konieczności zachowania zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych, zasady równego traktowania czy też zachowania uczciwej konkurencji, z których wynika, że zamawiający jest zobowiązany prowadzić postępowanie w taki sposób, by nie utrudniać wykonawcom składania ofert.

Dokonywanie modyfikacji treści SIWZ w dniu składania ofert, utrudniałoby co do zasady składanie ofert. Zauważyć też należy, że ustawodawca celowo obwarował możliwość skutecznego składania pytań przez wykonawców, określając terminy, właśnie po to, by nie mogli oni celowo przedłużać postępowania. Również zamawiający powinni starać się nie modyfikować treści specyfikacji na tak zwaną "ostatnią chwilę".

Autor odpowiedzi: Monika Bieńko