Czy kompetencje w zakresie wprowadzenia zmian do statutu szkoły - niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - posiada rada pedagogiczna - zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, czy też organ założycielski szkołę (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty - osoba prowadząca nadaje szkole statut)?Odpowiedź

Zmian w statucie szkoły niepublicznej dokonać może jedynie osoba prowadząca.

Uzasadnienie

Kompetencja rady pedagogicznej określona przepisami art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, dotycząca przygotowania projektu statutu i jego zmian (a nie wprowadzania zmian - jak to sformułowano w pytaniu) przysługuje tylko radzie pedagogicznej szkoły publicznej. Wynika to stąd, że przepisy art. 42 ustawy o systemie oświaty zawierają się w rozdziale 3 "Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi". A zatem podmiotem tego przepisu są szkoły i placówki publiczne (por. M. Pilich: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 454).

W przepisie art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stwierdza się, że szkoła lub placówka (niepubliczna - rozdział 8 "Szkoły i placówki niepubliczne") działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. Oznacza to, że w sprawach dotyczących statutu szkoły lub placówki niepublicznej kompetencję dotyczącą jego nadania i zmian posiada osoba prowadząca (prawna lub fizyczna - patrz: art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Praktycznie - organ prowadzący (osoba prowadząca) szkołę lub placówkę niepubliczną nadaje pierwszy statut, kolejne statuty, a także dokonuje w nich zmian (por. tamże, s. 690).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)