W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693) w załączniku po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu o przeniesione do części oświatowej środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 74 - Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej, zwane dalej "kwotą korygującą”.

W rozporządzeniu podano również wzór, na podstawie którego należy ustalać kwotę korygującą po odliczeniu rezerwy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc z dniem 22 listopada 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. poz. 1279)