Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U poz. 711).


Znowelizowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) wiąże się z potrzebą jego dostosowania do ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) oraz ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454). Ponadto wprowadzone zmiany uwzględniają wnioski o zmianę przepisów rozporządzenia wynikające z praktyki stosowania tych przepisów.


Wprowadzone przez nowelizację zmiany obejmują m.in.:
- zmianę definicji państwa członkowskiego oraz zmiany powiązanych z tą definicją przepisów,
- określenie nowych dokumentów wymaganych przy pierwszej rejestracji pojazdu,
- zaktualizowanie załącznika nr 2a do rozporządzenia stanowiącego wytyczne do umieszczania w adnotacjach dowodu rejestracyjnego informacji o spełnieniu przez samochód osobowy, samochód ciężarowy, samochód specjalny, ciągnik samochodowy lub autobus określonego poziomu emisji Euro,
- zaktualizowanie w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabeli określającej rodzaje i podrodzaje pojazdów,
- określenie definicji władzy wojskowej (poprzez wskazanie, że jest to władza, o której mowa w art. 73 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- uwzględnienie przy definicji wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu wniosku składanego przez władzę wojskową/właściciela pojazdu,
- doprecyzowanie przepisu dotyczącego przypadku złożenia wniosku przez właściciela pojazdu o wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego,
- doprecyzowanie sposobu wypełniania rubryki C.1.1 dotyczącej posiadacza dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego,
- doprecyzowanie wyjaśnienia do wypełniania dowodu rejestracyjnego w zakresie kodów J, K, P.3, S.1,
- wyodrębnienie adnotacji o pobycie, w przypadku gdy wnioskującym o rejestrację pojazdu jest cudzoziemiec.


Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów stosować należy przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie z dniem 22 lipca 2013 r.