Czy jest to dopuszczalne?

Jak ma postąpić dyrektor?

Wcześniej nie konsultowano zmian i nie poddano założeń do projektu.

Odpowiedź

Wójt powinien zapoznać dyrektorów szkół o wytycznych do sporządzania arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez gminę na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły może zastosować odstępstwa i zmiany w stosunku do ustaleń zawartych w wytycznych na dany rok szkolny organu prowadzącego do sporządzenia arkusza organizacji szkoły. Zmiany te wymagają jednak dodatkowych uzgodnień i akceptacji organu prowadzącego. Organ prowadzący nie ma kompetencji do stanowienia prawa dotyczącego organizacji pracy szkoły.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty , organ prowadzący szkołę pełni nadzór nad jej funkcjonowaniem w obszarze finansowym i administracyjnym. W zapisie art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty ustawodawca określił jakie kwestie podlegają nadzorowi organu prowadzącemu. Między innymi wskazano przestrzeganie obowiązujących przepisów organizacji pracy szkoły oraz prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi. Szkoły i placówki sporządzają arkusze organizacji w oparciu o przepisy i uregulowania prawne dotyczące organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, statuty szkół i przedszkoli, przepisy prawa miejscowego wydane z upoważnienia art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela , wytyczne organu prowadzącego. Dlatego też wytyczne do sporządzania arkuszy organizacji szkół i placówek prowadzonych przez gminę na dany rok szkolny wprowadza się zarządzeniem wójta. Podstawą prawną powyższego zarządzenia jest art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty W załączniku Nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p.p. § 17 stanowi, iż szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Organ prowadzący nie ma kompetencji do stanowienia prawa dotyczącego organizacji pracy szkoły. Dyrektor szkoły zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o systemie oświaty jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. Zakres zadań i obowiązków nauczycieli ustala dyrektor szkoły w oparciu o przepisy KN oraz potrzeby wynikające z organizacji szkoły.

Ilość oddziałów w szkole i ustalenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego i uzależnione jest warunkami demograficznymi i finansowymi. Ramowe statuty szkół i placówek, które zostały określone w r.r.s.p.p. nie określają, ani minimalnej, ani maksymalnej liczby uczniów w oddziale szkolnym. Kwestia ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych pozostaje w kompetencjach organu prowadzącego szkołę. Ministerstwo Edukacji Narodowej w wyjaśnieniu z dnia 8 maja 2009 r. (www.reformaprogramowa.men.gov.pl) stwierdził: "Kwestia centralnego i jednolitego ustalenia maksymalnej liczebności uczniów w oddziale jest trudna ze względu na różnorodność i złożoność warunków, w tym warunków demograficznych i finansowych, w jakich działają poszczególne organy prowadzące. Jednakże decentralizacja zadań oznacza przede wszystkim większą odpowiedzialność wójta, burmistrza, prezydenta, starosty i marszałka za prowadzoną przez samorząd politykę edukacyjną i uzyskiwane efekty kształcenia w warunkach, które kształtowane są przez samorząd".

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)