Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w kilku wsiach.
Przygotowano uchwały do przekazania starostwu do ewidencji gruntów oraz dla GUS-u.

Jakie inne urzędy należy poinformować?

Odpowiedź


Na gminie spoczywa obowiązek aktualizowania danych zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a podstawą do dokonania zmian będzie tutaj uchwała rady gminy o nadaniu (zmianie) nazwy ulicy.

Z żadnych przepisów nie wynika natomiast obowiązek zawiadamiania innych organów o zaistniałej zmianie.

Uzasadnienie

Artykuł 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – dalej u.s.g., stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników. Uchwała o nadaniu nazwy konkretnej ulicy ma nieograniczony krąg adresatów, jest zatem uchwałą o charakterze generalnym.

Adresatami tymi są wszyscy, którzy muszą posługiwać się tą nazwą i zmieniać (co często związane jest z obowiązkiem poniesienia stosownych opłat) adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej czy też miejsce położenia nieruchomości w dokumentach, rejestrach i ewidencjach urzędowych, itd. Konieczność aktualizowania adresu jest niekiedy objęta także systemem sankcji administracyjnych. Nazwa ulicy jest tym samym także elementem realizacji praw i obowiązków publicznych, a takie prawa i obowiązki muszą mieć podstawę normatywną powszechnie obowiązującą – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2011 r., II OSK 633/11, publ. ONSAiWSA 2012/3/55. Zmiana nazwy ulic wywiera więc poważny bezpośredni wpływ zarówno na prywatną sferę życia, jak i sferę związaną z funkcjonowaniem w społeczeństwie, wiąże się bowiem z konkretnymi uciążliwościami mającymi postać obowiązków prawnych.

Zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów należy do zadań gminy i zostało uregulowane w art. 47a ust. 2-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287z późn. zm.) – dalej u.p.g.k. Ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podstawą jej założenia są m.in., zgodnie z art. 47a ust. 3 pkt 5 u.p.g.k. uchwały rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów. Nazwy ulic i placów przyjmuje się w brzmieniu zgodnym z ww. uchwałami rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom. Aktualizacji danych lub zmiany dokonuje się, jeżeli nastąpiła zmiana danych dotyczących miejscowości, ulic i placów lub punktów adresowych. Obiekt będący ulicą kończy swój cykl istnienia w bazie, jeżeli nazwa ulicy została zniesiona w drodze uchwały właściwej rady gminy i nie nadano nowej nazwy.

Tak więc na gminie spoczywa obowiązek aktualizowania danych zawartych w ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a podstawą do dokonania zmian będzie tutaj uchwała rady gminy o nadaniu (zmianie) nazwy ulicy. Z żadnych przepisów nie wynika natomiast obowiązek zawiadamiania innych organów o zaistniałej zmianie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125) – § 10 ust. 1, informacje zawarte w ewidencji udostępnia się za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) – dalej u.i.i.p. oraz w postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML, zawiadomień, wykazów adresów budynków, map punktów adresowych lub też zaświadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 u.i.i.p., objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .