Pytanie:
W 2009 r. rada pedagogiczna przedszkola publicznego uchwałą zmieniła nazwę jednostki z "Publiczne Przedszkole" na "Publiczne Przedszkole Leśne Skrzaty". Zmiana ta nastąpiła bez podjęcia uchwały rady gminy o nadaniu nazwy. Od tego czasu przedszkole wszędzie posługuje się nową nazwą i taką też posiada pieczęć.
Czy przedszkole ma prawo posługiwać się tą nazwą? Jeżeli nie, jak należy postąpić, aby tę kwestię uregulować prawnie?

Odpowiedź:
Zmiana nazwy przedszkola powinna zostać dokonana przez organ prowadzący.

Uzasadnienie:
Zmiana nazwy przedszkola prowadzonego przez gminę wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy. Przedszkole – zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę. Akt założycielski nadaje organ prowadzący. O nazwie przedszkola przesądzają więc zapisy uchwały rady gminy. Ponadto, zgodnie z zapisem § 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.r.s.p.p., statut publicznego przedszkola określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera:
1) określenie "przedszkole", a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "przedszkole specjalne", "przedszkole integracyjne" oraz "przedszkole z oddziałami integracyjnymi",
2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy przedszkola, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,
3) imię przedszkola, jeżeli imię takie nadano,
4) oznaczenie siedziby przedszkola,
5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w przedszkolach dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w przedszkolach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,
6) w przypadku przedszkola specjalnego - określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

Zmiana nazwy przedszkola obliguje dyrektora do poinformowania pracowników – zarówno nauczycieli, jak również pracowników niepedagogicznych o zmianie nazwy przedszkola – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktach osobowych pracowników.
W przedstawionej sytuacji konieczne jest więc uregulowanie powyższej sytuacji, gdyż przedszkole nie ma prawa posługiwać się nową nazwą. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami