Centrum im. Adama Smitha przeprowadziło analizę form i treści przechowywania informacji o gruntach i budynkach. Jak alarmują eksperci większość baz danych istnieje wyłącznie na papierze, co gorsze informacje tam zawarte nieraz pozostają w sprzeczności.
 
Obecnie informację o gruntach i budynkach znaleźć można m. in. w ewidencji gruntów i budynków, bazach danych o ochronie środowiska, o ochronie zabytków, o funkcjach gospodarczych zabytków. Jednak w opinii Anny Wieczorek eksperta centrum nie są to informacje pełne, często nie zawierające wszystkich faktów dotyczących danej nieruchomości.
 
Problemem jest brak systematycznej aktualizacji danych, wiele do życzenia pozostawia także wymiana informacji między urzędami. Zatem raz wprowadzone dane nie zostają później weryfikowane pod kątem ich prawdziwości czy ewentualnych zmian.
 
Obecny stan rzeczy w istotny sposób hamuje rynek nieruchomości. Spowolnieniu ulega choćby uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wszelkiego typu decyzji niezbędnych do załatwienia formalności budowlanych.
 
Andrzej Sadowski ekspert Centrum im. Adama Smitha, postuluje stworzenie zintegrowanego systemu informacji o przestrzeni, który miałby rozwiązać dotychczasowe problemy.
 
 
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.