Czy starosta, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.) - dalej u.l., może wyrazić zgodę na zmianę lasu na użytek rolny właścicielowi lasu, który nie prowadzi gospodarstwa rolnego, a jest jedynie właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni 0,64 ha, na której rośnie las o powierzchni 0,34 ha? Właściciel nieruchomości wniosek swój uzasadnia tym, że uzyskany teren chce przeznaczyć na cele rolnicze. Czy przy podejmowaniu decyzji należy brać pod uwagę fakt, że uzyskana powierzchnia nie pozwoli stworzyć gospodarstwa rolnego (powierzchnia poniżej 1 ha)?

Decyzja w sprawie zmiany lasu na użytek rolny należy do decyzji uznaniowych. Organ prowadzący postępowanie w sprawie powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w zakresie zbadania czy w konkretnym przypadku została spełniona przesłanka warunkująca zmianę lasu na użytek rolny oraz przesłanka "szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu". W tym celu organy administracyjne powinny ustalić warunki życia wnioskodawcy, liczbę osób w rodzinie, sposób i warunki zamierzonego wykorzystania działki, a także ustalić czy wnioskodawca jest w stanie być właścicielem lasu. Starosta, mając wątpliwości, może zwrócić się o opinię do nadleśniczego (ale nie jest to opinia wiążąca organ) dotyczącą oceny drzewostanu i wycinki lasu, która będzie nieuchronną konsekwencję zmiany lasu na użytek rolny. Ponadto, zmiana lasu jest możliwa tylko wtedy, gdy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że na przedmiotowym gruncie porośniętym obecnie lasem dopuszcza się użytkowanie tego terenu jako gruntu rolnego. Ponadto, konieczna jest ocena, czy wnioskowany sposób korzystania z gruntu jest możliwy i uzasadniony ekonomicznie, w świetle definicji, jakimi posługują się różne akty prawne.

Nie zawsze "powierzchnia poniżej 1 ha" jest przesłanką negatywną, która powinna skutkować odmową zgody na zmianę lasu na użytek rolny. Działalność rolniczą definiuje art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) - u.p.r. Nie musi to być więc klasyczne gospodarstwo rolne, chociaż prawdą jest, że u.p.r. posługuje się kryterium obszarowym dla gospodarstwa rolnego, jakim jest powierzchnia tego gospodarstwa - 1 ha.