Związek Powiatów Polskich w stanowisku z 16 stycznia 2012 r. odniósł się do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części dotyczącej rezerwy subwencji oświatowej. Zdaniem ZPP likwidacja rezerwy oświatowej subwencji ogólnej jest niedopuszczalna.

Dzięki pochodzącym z rezerwy funduszom samorządy finansują wydatki związane ze wzrostem zadań szkolnych, które nie są przewidziane w algorytmie oraz jego wagach. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są przykładowo na zakup wyposażenia nowowybudowanych sal lekcyjnych i gimnastycznych czy wzrostu zadań w trakcie roku z tytułu wzrostu liczby uczniów.

Władze lokalne sięgają do zasobów rezerwy subwencji oświatowej również w przypadku sytuacji kryzysowych. Powstałe w wyniku zeszłorocznych powodzi szkody, pokryte były częściowe właśnie z tego instrumentu finansowego.

W związku z powyższym, ZPP nie tylko nie wyraził zgody na likwidacje rezerwy ale zaproponował podwyższenie jej wysokości. Mając na uwadze ogromne znaczenie rezerwy dla samorządów, rezerwa powinna wynosić 0,4 proc. części oświatowej subwencji ogólnej. Zdaniem ZPP obecna wysokość rezerwy (0,25 proc.) jest zbyt niska.