Czy organ ewidencyjny może dokonać wpisu do ewidencji placówek niepublicznych i wydać odpowiednie zaświadczenie, jeśli we wniosku jest tylko zapewnienie o spełnieniu wymogów w zakresie warunków lokalowych oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy?

Aktualnie obiekt jest w fazie realizacji.

Odpowiedź

Moim zdaniem, organ ewidencyjny nie może dokonać wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, jeśli wniosek nie spełnia wymagań, tzn. nie towarzyszą mu wymagane dokumenty wskazane przez art. 82 ustawy o systemie oświaty , oraz akty wykonawcze (w zależności od rodzaju placówki, którą ma utworzyć). Samo zapewnienie, że warunki lokalowe są spełnione nie wystarcza. Jeśli obiekt jest w fazie realizacji, to trudno ocenić, czy po zakończeniu budowy (remontu, przebudowy lub modernizacji) te warunki będą naprawdę spełnione. Trudno nawet stwierdzić, wobec braku jakichkolwiek dokumentów (dowodów), czy realizacja przedsięwzięcia zakończy się zgodnie z zapewnieniem przedsiębiorcy. W tym miejscu trzeba jednak stwierdzić, że nie wszystkie organy ewidencyjne wymagają przy wpisie dowodów w postaci opinii PSP czy PIS. Można by się zastanawiać nad wpisem, gdyby przedsiębiorca przedstawił projekt inwestycji, na podstawie którego można by ocenić, czy warunki lokalowe są wystarczające dla danego rodzaju placówki i złożył zapewnienie, że dostarczy wymagane dokumenty po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem funkcjonowania placówki.

Uzasadnienie

Warunki uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w tym prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach zostały określone w szczególności w Rozdziale 8 ustawy o systemie oświaty . Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o uzyskanie wpisu placówki do ewidencji prowadzonej przez Gminę (miasto) powinna złożyć odpowiednie zgłoszenie w organie ewidencyjnym to jest w Urzędzie Miasta.

Osoba ubiegająca się o wpis musi wskazać miejsce prowadzenia szkoły lub placówki (w przypadku wynajmowania pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne - umowę najmu lokalu) oraz przedstawić informację o warunkach lokalowych określonych w art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty .

A zatem, do wniosku należy dołączyć: dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (w budynkach nieszkolnych wraz z opinią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sposobie użytkowania) oraz opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce, opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Brak któregokolwiek ze wskazanych dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może być przyczyną odmowy wpisu do ewidencji.

Pewne wątpliwości co do treści załączników nasuwa samo brzmienie art. 82 ustawy o systemie oświaty , które nie nakazuje dołączania opinii PIS i PSP do wniosku o wpis placówki do rejestru, chociaż wynika to z analizy art. 82 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy o systemie oświaty . Jednakże już rozporządzenia MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) jasno wynika wymóg opinii. Oczywiście takich dokumentów przedstawić nie może przedsiębiorca, który dopiero buduje obiekt. Niestety nie ma możliwości dokonania wpisu pod warunkiem ich dostarczenia po zakończeniu inwestycji.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)