Gmina jako osoba prawna jest zainteresowana wynikiem takiej sprawy, więc powinna mieć prawo wniesienia skargi. Czy istnieje inny sposób zaskarżenia takiej decyzji

Odpowiedź

Gmina nie ma legitymacji do wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję administracyjną samorządowego kolegium odwoławczego wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej w I instancji przez wójta (burmistrza, prezydenta) tejże gminy (miasta). Gmina (jako osoba prawna) jest niejednokrotnie żywotnie zainteresowana rozstrzygnięciem organu II instancji w indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej, ma to często bezpośredni wpływ na jej sytuację prawną. W sprawach opłat adiacenckich i podatków lokalnych ma nawet bezpośredni wpływ na majątek gminy. Jednakże w żadnym z takich wypadków gmina nie może wnieść do sądu administracyjnego skargi na decyzję administracyjną organu II instancji. W orzecznictwie sądów administracyjnych już wielokrotnie wyjaśniano, iż powierzenie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego, czy też sądowoadministracyjnego (por. wyrok NSA z dnia z 16 lutego 2005 r., OSK 1017/04, LEX nr 171164).

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych możliwości wzruszenia takiej decyzji. Władze gminy mogą się zwrócić do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej lub okręgowej o zaskarżenie niekorzystnej dla gminy decyzji administracyjnej organu II instancji. Zgodnie z art. 8 i art. 50 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 7, poz. 39 z późn. zm.) prokurator może wnieść do sądu administracyjnego skargę na każdą decyzję administracyjną.

Prokurator wniesie skargę, jeżeli uzna, ze decyzja jest niezgodna z prawem. Władze gminy muszą odpowiednio uzasadnić prośbę o wniesienie skargi na decyzję, żeby przekonać prokuratora o zasadności swoich zarzutów. Prokurator inicjuje postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym oraz bierze udział w tych postępowaniach, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, a w szczególności, gdy naruszenie prawa lub bezczynność organu narusza interes Rzeczypospolitej Polskiej lub interes społeczny - § 382 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 49, poz. 296) . Nie chodzi tu tylko o naruszenie prawa karnego, prokuratura stoi na straży przestrzegania każdego prawa, nie tylko prawa karnego.

Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego ma także Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Decyzja, z której gmina jest niezadowolona, raczej nie będzie leżała w zainteresowaniu tych organów. Poza tym do prokuratury zawsze bliżej. Prokurator na wniesienie skargi ma 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej (art. 53 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ).


Przydatne materiały:
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 7, poz. 39 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 49, poz. 296)