Zarządzenie Nr ../10
Wójta Gminy …
z dnia … ……. 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie …………… w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.
            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                              Wójt Gminy …….
                                                                                              …………………..
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr ../10
Wójta Gminy …………
z dnia ……. 2010 r.
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w ………….., adres lokalu wyborczego: Publiczne Gimnazjum Nr .., ul. ……………… nr ..
1.      Imię i nazwisko
2.      Imię i nazwisko
3.      Imię i nazwisko
4.      Imię i nazwisko
5.      Imię i nazwisko
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w …………….., adres lokalu wyborczego Szkoła Podstawowa Nr .., ul. ……………… nr ..
 
1.      Imię i nazwisko
2.      Imię i nazwisko
3.      Imię i nazwisko
4.      Imię i nazwisko
5.      Imię i nazwisko
6.      Imię i nazwisko
7.      Imię i nazwisko
 

Do pobrania:
Zarządzenie wójta gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.doc
Zarządzenie wójta gminy w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf


Pisaliśmy o tym również:
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 1)
Procedury wyborcze w gminie – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i powołanie komisji (cz. 2)
Procedury wyborcze w gminie – zwołanie i ukonstytuowanie obwodowych komisji wyborczych(cz. 3)