W przedstawionej na swojej stronie internetowej interpretacji prawnej MŚ podkreśla, że w pomimo zmiany ustawy nie uległa zmianie definicja właściciela nieruchomości. „W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy.” – czytamy na stronie MŚ.


Podstawą takiego wniosku jest art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Pobierz pełny tekst interpretacji>>>