Pytanie:
Działka, z której ma nastąpić usunięcie drzewa stanowi własność gminy oraz dwóch osób fizycznych. W części będącej własnością gminy lokalem zarządza, na podstawie umowy zawartej z gminą, zarząd komunalny. Czy w opisanym wypadku zarząd komunalny może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, załączając zgodę pozostałych właścicieli? Czy organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew będzie gmina?

Odpowiedź:
Zarząd komunalny może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, załączając zgodę pozostałych właścicieli.
Wójt gminy powinien wyłączyć się z postępowania. Przekazanie nieruchomości w zarządzanie zarządowi komunalnemu, a następnie wynajęcie lokali osobom fizycznym nie zmienia statusu własnościowego nieruchomości. Nadal udział we współwłasności należy do gminy. Tymczasem wójt wydaje zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów osobom fizycznym, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. (byłby organem właściwym, gdyby działki gminne pozostawały w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych). A skoro tak, to zezwolenie na wycinkę drzew gminie wydaje starosta, zgodnie z art. 90 ust. 1 u.o.p. Jednakże w analizowanej sprawie starosta nie jest organem właściwym, gdyż udział w przedmiotowej nieruchomości posiadają osoby fizyczne. Jeśli więc zarząd komunalny skierował wniosek o wydanie zezwolenia do gminy, to wójt powinien wyłączyć się z postępowania i zwrócić do SKO o wyznaczenie innego organu do rozstrzygnięcia sprawy. Wójt jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem, a zatem można byłoby mu postawić zarzut braku bezstronności. Tymczasem wystarczy samo uprawdopodobnienie istnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika piastującego funkcję organu, aby wyłączyć ten organ z postępowania (wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2007 r., II OSK 879/06, LEX nr 345956).

Identycznie powinien postąpić starosta, gdyby wniosek został skierowany do niego, gdyż nie jest on organem właściwym do wydania zezwolenia osobom fizycznym (chociaż zarzutu braku bezstronności postawić mu nie można, ale zarzut braku właściwości tak). 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami