Jeden z mieszkańców gminy w skardze do sądu administracyjnego zarzucił staroście przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów dla nieruchomości.

W odpowiedzi na skargę starosta tłumaczył brak wydania wypisu w terminie złożonym przedmiotem sprawy oraz koniecznością dokładnej analizy materiału dowodowego w celu właściwego rozstrzygnięcia sprawy.

Ponadto w ocenie organu, skorzystanie przez stronę z uprawnienia do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przedłużyło termin załatwienia sprawy.

WSA uznał, iż starosta dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Przede wszystkim termin rozpatrzenia wniosku skarżącego przekroczył czas przewidziany dla tego rodzaju rozstrzygnięć, określony przez ustawodawcę, a podejmowane czynności nie charakteryzowały się niezbędną zasadą szybkości postępowania.

Nie wynika z akt administracyjnych sprawy, aby dokonywane przez organ czynności mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego były bardzo pracochłonne lub wymagały dużego nakładu czasu, na taki rodzaj podejmowanych czynności organ się nie powoływał.

Trzeba też zgodzić się ze skarżącym, że uprawnienie strony do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym czy chęć powoływanie się przez organ na chęć właściwego rozstrzygnięcia sprawy, nie powinno stanowić podstawy do przedłużania ustawowego terminu załatwienia sprawy – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 11 maja 2017 r., sygn. akt III SAB/Gd 9/17, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów