Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
 
Zapraszamy do lektury artykułu Grzegorza Ostrzołka pt. ,,Finansowanie budowy drogi w mieście na prawach powiatu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (ustawowego).", dostępnego już teraz  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 12/2009
 
Artykuły
Antoni Jeżowski
Problemy z artykułami 30a i 30b Karty Nauczyciela.
 
Maria Jastrzębska
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego przed akcesją i po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.
 
Budżet
Grzegorz Karwatowicz
Konieczność zwrotu przez beneficjenta dofinansowania ze środków publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
Paweł Galiński
Zaciąganie długu przez przedsiębiorstwa komunalne w formie emisji obligacji przychodowych.
 
Podatki i opłaty lokalne
Bogumił Pahl
Opodatkowanie obiektów budowlanych wykorzystywanych w górnictwie.
 
Mienie i zamówienia publiczne
Grzegorz Ostrzołek
 
Nadzór i kontrola
Andrzej Melezini, Dariusz Zalewski
Kontrola skarbowa gospodarowania środkami publicznymi pochodzenia zagranicznego.
 
Orzecznictwo
Leonard Etel
Różnicowanie stawek podatków i opłat (glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 15 grudnia 2008 r., sygn. akt: I SA/Bd 581/08).