Zapraszamy do lektury artykułu Mariusza Szczubiała pt. " Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych"  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 9/2010
 
ARTYKUŁY
Wojciech Gonet
Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych.
 
Problematyka długu publicznego, z którym trudno uporać się wielu krajom (obecnie na przykład Grecji) i jednostkom sektora finansów publicznych, jest ciągle aktualna. Problem długu publicznego nie jest związany jedynie z jego oficjalną wielkością, mniej lub bardziej wiarygodną. W zadłużeniu publicznym należy wyróżnić dwie kategorie długu: oficjalny, wynikający z klasyfikacji określonej w ustawie o finansach publicznych, oraz pozostały, nieklasyfikowany do długu publicznego. Wielkość oficjalnego długu publicznego jest powszechnie znana, pozostałego – raczej nie. Komplikuje to zagadnienie bezpiecznego poziomu zadłużenia Skarbu Państwa i jednostek sektora finansów publicznych.


Jarosław Chmielewski, Grzegorz Piecek
Szczególna forma finansowania inwestycji – swap zerokuponowy.
 
Różnorodność pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego sprawia, że każdorazowo wybór ich powinien być zdeterminowany zwłaszcza względami ekonomicznymi. Nie wolno również zapomnieć, że nie wszystkie inwestycje, zwłaszcza infrastrukturalne, zawierają pierwiastek komercyjny, będący podstawą zaangażowania komercyjnych inwestorów, dlatego wybór właściwego źródła finansowania może ograniczyć całkowity koszt pozyskania kapitału w wymiarze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym.


BUDŻET
Mirosław Czekaj
Innowacje w zarządzaniu fi nansami metropolii na przykładzie m.st. Warszawy.
 
Artykuł prezentuje wybrane innowacje w systemie zarządzania finansami m.st. Warszawy, wdrożone w ostatnich czterech latach. Omówiono w nim zmiany w konstrukcji budżetu oraz w zakresie formy prezentacji dokumentów finansowych. Podkreślono nowatorską – jak na warunki sektora publicznego – współpracę z audytorem w zakresie badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiono procedury emisji obligacji na rynku publicznym w ramach krajowych i międzynarodowych programów będących istotnym elementem realizacji polityki długu. Opisano nowy system zarządzania płynnością oraz unikatowe zasady współpracy z bankami w zakresie depozytów. Przybliżono także zakres i harmonogram wdrożenia nowego
systemu zarządzania finansami, stworzonego na podstawie systemu SAP ERP.


PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Marcin Szymankiewicz
Oddanie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości w trwały zarząd
a podatek od towarów i usług.

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa. Jeżeli w trwały zarząd oddawane są nieruchomości należące do jednostki samorządu terytorialnego, to istnieją kontrowersje, czy oddanie w trwały zarząd nie podlega podatkowi VAT, czy też jest z podatku VAT zwolnione.
 

Elżbieta Rogala
Znaczenie dla podatku VAT studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
 
Tekst wskazuje, że dla właściwego opodatkowania gruntu niezabudowanego należy ustalić jego przeznaczenie. Należy to czynić na podstawie dostępnych dokumentów, czyli nie tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, ale w przypadku braku takiego planu i takiej decyzji – również na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Potwierdza to ostatnio wydane orzecznictwo sądowe, tj. wyroki WSA w Bydgoszczy, w Krakowie oraz w Białymstoku, których tezy przedstawiam poniżej.


MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Henryk Palarz
Opłaty abonamentowe w taryfach dla wody i ścieków .
 
Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze stosowaniem opłat abonamentowych w taryfach dla wody i ścieków. Chodzi tu najpierw o zasadność wprowadzania takich stawek opłat w ogóle, a jeśli już je wprowadzono – to czy poprawnie. Wątpliwości budzą sposoby kalkulacji stawek opłat stałych dla podmiotów posiadających wiele wodomierzy głównych, uzależnionych od średnicy wodomierza, sposób ustalenia opłaty przy wodomierzu dodatkowym, obciążanie opłatami jedynie niektórych odbiorców bądź próby przeniesienia do taryfy opłat wyraźnie nieprzewidzianych w przepisach.
 

DYLEMATY
Klaudia Stelmaszczyk, Grzegorz Czarnocki
Czy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić organ wykonawczy do zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy?
 
W związku z pojawiającymi się w piśmiennictwie interpretacjami przepisów art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, odnoszącymi się do kompetencji organów wykonawczych w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kompetencji organów stanowiących w zakresie kreowania upoważnień dla organu wykonawczego w ww. przedmiocie, przedstawiamy niniejsze rozważania stanowiące jednocześnie polemikę z tezami przyjętymi przez autorów reprezentujących odmienne poglądy.


ORZECZNICTWO
Krystyna Sawicka
Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
dokonywania zmian w budżecie (glosa do wyroku NSA z 20.01.2010 r.;
II GKS 276/09)
 

DODATEK SPECJALNY
Janina Kotlińska
Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować
 
Niniejszy tekst poświęcono omówieniu ustawowych regulacji zobowiązujących jednostki samorządu terytorialnego (JST) do sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Podjęto w nim próbę prawnej i zdroworozsądkowej interpretacji tych przepisów, przedstawiono ich „słabości” i niedociągnięcia”. Zaprezentowano też uzgodnienia zespołu powołanego przy Ministerstwie Finansów w celu opracowania metodologii tworzenia WPF JST. Opracowanie ma pomóc JST w wywiązaniu się z obowiązku stworzenia poprawnej, kompletnej, czytelnej, a co najważniejsze – realistycznej WPF.


Mariusz Szczubiał
Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych
 
Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych skodyfikowała tworzenie wieloletnich prognoz finansowych (WPF) w samorządach. Stworzenie dobrej prognozy wieloletniej możliwe jest pod warunkiem odczuwania w samorządzie potrzeby posiadania średniookresowego instrumentu zarządzania finansami oraz używania stworzonego i aktualizowanego narzędzia do programowania rozwoju wspólnoty i dokonywania ocen prognozy w układzie „plan – wykonanie – odchylenie”. Wymaga to rozwiązania kilku grup problemów, m.in.: zorganizowania procesu powstawania i aktualizacji WPF, opracowania metodologii ustalania poszczególnych wielkości wchodzących w jej skład, określenia relacji pomiędzy WPF a budżetem jako relacji planu średniookresowego do planu operacyjnego. W trakcie rozwiązywania sygnalizowanych problemów należy zawsze mieć na względzie zasadę skalowalności prognozy, czyli dostosowania przyjętych zasad do wielkości i specyfiki samorządu. W artykule wykorzystałem swoje doświadczenia związane z tworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w gminie Miasto Grudziądz w latach 2008 i 2009. 


Joanna M. Salachna
Wieloletnia prognoza finansowa jako przedmiot kontroli i nadzoru regionalnych izb obrachunkowych

Począwszy od tego roku regionalne izby obrachunkowe (RIO) będą opiniować projekty wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz badać w postępowaniu nadzorczym uchwały w sprawie WPF. Oprócz tego – podobnie jak działo się to dotychczas – będą także opiniować prawidłowość kwoty długu, ale kontrola ta będzie dokonywana na podstawie przyjętej WPF i uchwały budżetowej. Wypełnianie wskazanych obowiązków przez izby może nastręczać pewnych problemów. Ich źródłem są przede wszystkim nie zawsze spójne regulacje odnoszące się do WPF, które nie uwzględniają w dostatecznym stopniu realiów prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Ponadto problematyczne może być także odczytywanie ustanowionego w ustawie o finansach publicznych nakazu realności WPF. Stan ten komplikuje się jeszcze bardziej, gdy uwzględnić opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów – aczkolwiek nienormatywny – wzór WPF, który jest nieprawidłowy z punktu widzenia obowiązujących regulacji ustawowych. W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia najważniejszych,problematycznych kwestii, które pojawiać się będą w toku kontroli i nadzoru nad WPF, a które są wynikiem wskazanych wyżej czynników.


Już teraz zamów prenumeratę miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 9/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 7-8/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 6/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 5/2010

ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010