Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.

Zapraszamy do lektury artykułu Anny Barczak pt. ,,Instrumenty prawne samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.", dostępnego obecnie w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 10/2009
 
Artykuły:
Andrzej Niezgoda
Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych.
 
Budżet:
Adam Błaszko
Problem ujmowania dotacji celowych w wykazie wydatków niewygasających w praktyce realizacji budżetów JST.
 
Podatki i opłaty lokalne:
Leonard Etel
Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin.
 
Mienie i zamówienia publiczne
Anna Barczak
 
Nadzór i kontrola
Urszula Wycisk
Problemy kontroli wewnętrznej w samorządzie terytorialnym w świetle wyników kontroli.
 
Dylematy:
Barbara Wołczak
Czy należności i zobowiązania Funduszu Pracy powinny być wykazywane w sprawozdaniach Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, składanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy?
 
Orzecznictwo:
Sławomir Owczarczuk
Kontrowersje wokół jednostki samorządu terytorialnego jako podatnika VAT (glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z 5 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 747/08).
 
Dodatek specjalny
Ewa Czołpińska
Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa JST na 2010 r. z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.