Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
 

Zapraszamy do lektury artykułu Joanny M. Salachny pt. Granice swobody decyzyjnej/legislacyjnej samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań .. w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 1-2/2011
 
KONFERENCJA KLICZKÓW 2010
 
GOŚCIE
Jerzy Regulski
Rafał Dutkiewicz
Ryszard P. Krawczyk
 
REFERATY
Joanna M. Salachna
Granice swobody decyzyjnej/legislacyjnej samorządu terytorialnego w zakresie finansowania zadań
 
Zarówno w praktyce, jak i w doktrynie ugruntowało się przekonanie, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą podejmować tylko działania określone w konkretnym przepisie ustawy. Jednak o ile jest ono słuszne w odniesieniu do konstytuowania przez JST pewnych obowiązków/nakazów, o tyle nie jest adekwatne do pozostałych działań. Tym bardziej że przede wszystkim obowiązują konstytucyjne domniemanie kompetencji wspólnot samorządowych do realizacji zadań lokalnych/regionalnych, a także ustawowo określony zakres kompetencji oraz zadań przypisanych poszczególnym JST. Wśród wspólnot samorządowych specjalną i podstawową pozycję zajmują gminy, dlatego niniejszy artykuł poświęcony został przede wszystkim właśnie tym jednostkom.
 
 
Andrzej Borodo
Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnychdziałalności gospodarczej gmin, powiatów i województw
 
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Problem legalności działania władz publicznych, w tym samorządu terytorialnego, budzi różne pytania i wątpliwości. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało problemom legalności finansowania zadań samorządowych i podstaw prawnych działalności gospodarczej samorządu.
 
 
Maria Jastrzębska
Fakultatywne zadania własne gminy w świetle obowiązujących regulacji prawnych
  
Prawo nie może całkowicie przesądzać o tym, jaka ma być konkretna wysokość planowanych dochodów oraz na co i w jakiej wysokości przeznaczać wydatki. Od początku funkcjonowania gmin, jako podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, art. 6 u.s.g. nie jest stosowany jako precyzyjna norma prawa, a szkoda, gdyż odzwierciedla istotę misji władzy lokalnej, jaką jest zaspokajanie potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej (mieszkańców gminy) w zakresie fakultatywnych zadań własnych, w tym głównie inwestycji komunalnych. Taki stan rzeczy wpływa niekorzystnie na zakres samodzielności gminy i nie jest zgodny z usytuowaniem ustrojowym gminy, co podważa stosowanie w prawie tzw. zasady domniemania kompetencji gminy.
  
 
Wojciech Gonet
Zasady przekazywania zadań jednostkom samorządu terytorialnego przez administrację rządową
 
Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych przez samorząd terytorialny związane jest z zadaniami, jakie są realizowane oraz ich finansowaniem. Potrzeby społeczeństwa zmieniają się znacznie szybciej niż przepisy prawne regulujące zakres zadań samorządu terytorialnego. Presja społeczeństwa na zaspokojenie nowych potrzeb, niewskazanych pozytywnie w przepisach prawa, przyczynia się do samodzielnego poszerzania zakresu działalności samorządu terytorialnego. W przypadku braku środków finansowych można zaobserwować inną tendencję, polegającą na zawężaniu zakresu zadań samorządu terytorialnego. Z zakresem zadań, jaki realizuje samorząd terytorialny, związany jest sposób ich przekazywania przez administrację rządową. Określenie zakresu działalności samorządu terytorialnego może mieć charakter władczy lub też być wynikiem negocjacji pomiędzy stroną rządową i samorządową.
 
 
Mirosław Paczocha
Przegląd orzecznictwa dotyczącego art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym
 
Analiza stosunkowo bogatego orzecznictwa administracyjnego i sądowego, odnoszącego się do przepisów zawartych w art. 6 i 7 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzi do wyróżnienia dwóch zasadniczych grup poglądów. Pierwsza to poglądy sprowadzające się do przyjęcia, że przykładowo wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy zadania gminy mogą być realizowane w sposób określony przez odrębne normy kompetencyjne, wskazujące prawną formę ich wykonywania. Druga grupa poglądów zasadnicze znaczenie nadaje nie temu, czy dane zadanie znajduje umocowanie w przepisach szczególnych, wyrażających wprost określone kompetencje, lecz temu, czy mieści się ono w zadaniach gminy wskazanych w art. 7 ust. 1, przy uwzględnieniu zakresu działania gminy wynikającego z przepisu art. 6 ust. 1 ustawy.
 
 
Arkadiusz Babczuk, Jerzy Ładysz
Zadania własne samorządu gminnego a wykorzystywanie funduszy europejskich
 
Samorząd gminny zasadniczą część swojej aktywności koncentruje na wykonywaniu zadań własnych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jednocześnie należy do ważniejszych beneficjentów funduszy europejskich, zarówno ogólnokrajowych programów operacyjnych, jak i regionalnych programów operacyjnych. Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja zależności pomiędzy korzystaniem przez gminy z funduszy europejskich a wykonywaniem zadań własnych przez te jednostki samorządu terytorialnego.
 
 
Małgorzata Cilak
Prawne formy fi nansowania samorządowych spółek prawa handlowego, działających w sferze użyteczności publicznej, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 
Celem opracowania jest zbadanie, czy jednostka samorządu terytorialnego, która utworzyła spółkę realizującą zadania w zakresie użyteczności publicznej lub do takiej spółki przystąpiła, ma – i czy powinna mieć – możliwość wspomagania jej z własnego budżetu w drodze przyznawania dotacji lub w inny sposób.
 
 
Marcin Miemiec
Zadania własne gminy niemieckiej
 
Prawo ustala katalog zadań publicznych gmin (komu­nalnych i pań­stwowych) oraz rozstrzyga, które z nich mają charakter obowiązkowy. Gmina może pod­jąć zadania dobrowolne spośród ustawowo określonych lokalnych zadań publicznych. Może też skorzystać z przysługującego jej prawa wynalezienia nowe­go lokal­nego za­dania publicznego, dotych­czas niezdefiniowanego prawnie, opierając się na prawnej zasadzie domniemania jej właściwości, jeżeli: zadania te mieszczą się w kategorii spraw lokalnej społeczności, nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów publicznych, gminie wystarczy na to środków finansowych po prawidło­wym wykonaniu zadań obowiązkowych.
 
 
Jarosław Marczak
Zadania gmin hiszpańskich
 
Przedmiotem niniejszych rozważań są zadania, jakie mają do wykonania gminy hiszpańskie. Autor dokonuje ich charakterystyki, wskazując na pewną specyfikę, która może mieć znaczenie dla oceny zadań przypisanych gminom, zwłaszcza z punktu widzenia zakresu swobody ich realizacji. Istotne dla rozważań jest stwierdzenie, że Hiszpania jest państwem autonomii i nie jest to zwykła figura stylistyczna, ale zasada konstytucyjna, wyraźnie charakteryzująca to państwo. Autonomia związana jest z samorządem terytorialnym, ale głównie dotyczy wspólnot autonomicznych – regionów. W literaturze hiszpańskiej wskazuje się też na specyfikę autonomii samorządu lokalnego, przede wszystkim gmin.
 
 
GŁOSY W DYSKUSJI
Witold Krochmal
Joanna Machura-Peryt
Jarosław Marczak (głos 1)
Andrzej Porawski (głos 1)
Bogdan Cybulski
Krzysztof Nowak
Janusz Gałkiewicz
Andrzej Porawski (głos 2)
Tadeusz Dobek
Arkadiusz Babczuk
Jarosław Marczak (głos 2)
Andrzej Porawski (głos 3)
  
 
WYSTĄPIENIA BGK
Tomasz Mironczuk
Partnerstwo publiczno-prywatne w strategii Banku Gospodarstwa Krajowego
  
 
Alina Sarnacka, Jan Dziekański
Rola Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  
 
DYLEMATY
Wanda Śniegucka
Opłata targowa. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 3475)
 
Przygotowany przez Senat i dyskutowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w dalszym ciągu nie rozwiązuje problemu zakresu stosowania przepisów o opłacie targowej do działalności gospodarczej polegającej na handlu w obiektach handlowych innych niż budynki. Proponowana zmiana nie wychodzi bowiem naprzeciw potrzebie dostosowania regulacji prawnej opłaty targowej do zmieniających się stosunków ekonomicznych ani nie stanowi „naprawienia systemu prawnego”w związku z uchyleniem przez Trybunał Konstytucyjny art. 15 ust. 2a u.p.o.l.


Już teraz zamów prenumeratę miesięcznika Finanse Komunalne


Zobacz poprzednie numery Finansów Komunalnych:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 12/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 11/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 10/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 9/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 7-8/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 6/2010
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 5/2010

ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 4/2010