Wchodząca w życie 12 marca 2010 r. nowelizacja ustawy o odpadach zaostrza kary za niewłaściwe postępowanie z odpadami. Jednym z celów nowelizacji jest zwalczanie procederu nielegalnego wywożenia śmieci do lasów.

Osoby, które zaśmiecają lasy czy tereny w pobliżu rzek lub jezior, liczyć się muszą z surowszą niż do tej pory karą. Obywatel lub przedsiębiorca, który wyrzuca śmieci w niedozwolonych miejscach, zapłaci 104,20 zł od tony zmieszanych odpadów. Wyższą niż dotychczas karę zapłaci również przedsiębiorca, który przyjmie odpady na zamknięte składowisko. Karą za takie postępowanie będzie 20 tys. zł. Sankcję w wysokości 5 tys. zł. poniesie również przedsiębiorca, który zamknie składowisko bez wymaganej zgody.

Do kompetencji marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska należeć będzie zamknięcie składowiska, które jest przepełnione lub nie spełnia wymogów prawa. Przy czym zamknięcie możliwe będzie jedynie po uprzedniej ekspertyzie, za wyjątkiem sytuacji gdy o wydanie takiej decyzji nie wystąpił sam zarządca składowiska. Badanie takie jest koniecznie choćby dlatego, by określić właściwy sposób zamknięcia danego składowiska.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 9 marca 2010 r.