Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia dla szkoły, której budowa została zlecona w trybie Prawa zamówień publicznych .

Czy w takim stanie faktycznym wartość dostawy należy zsumować z wartością roboty budowlanej (budowa szkoły, dla której realizowana ma być dostawa)?

Odpowiedź

Roboty budowlane stanowią odrębny przedmiot zamówienia i co do ich realizacji ustawa nakłada inne wymagania formalne niż w przypadku dostaw. Nie ma podstaw do sumowania robót budowlanych oraz dostaw będących wyposażeniem szkoły. Nie należy także sumować wartości szacunkowych zamówienia już udzielonego z wartością szacunkową dla nowego zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający przeprowadza odrębnie postępowanie dla robót budowlanych i dostaw w zakresie wyposażenia szkoły.

Możliwe jest przeprowadzenie jednego postępowania polegającego na budowie i wyposażeniu lecz należy w tym przypadku zastosować art. 6 Prawa zamówień publicznych . W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego na roboty budowlane sumowanie wartości tych dwóch zadań jest bezcelowe. Sumowanie może mieć jedynie znaczenie dla celów określenia wartości prowadzonej inwestycji. Zgodnie z treścią art. 6 Prawa zamówień publicznych ustawodawca przewidział możliwość udzielania przez zamawiającego zamówień wielorodzajowych, a więc zamówień, na które składają się jednocześnie dostawy, usługi lub roboty budowlane. Wskazał jednakże, że w takim przypadku do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. W świetle treści art. 5 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych .

Zasady udzielania tzw. zamówień wielorodzajowych określone w art. 6 Prawa zamówień publicznych na świadczenia obejmujące łącznie dostawy, usługi lub roboty budowlane nie pozwalają zamawiającemu udzielić zamówienia na świadczenie obejmujące roboty budowlane i dostawy niezbędne do ich wykonania. Dotyczy to w szczególności zasad obliczania wartości zamówienia i określania, jakie przepisy związane z rodzajem zamówienia należy stosować. Prawo zamówień publicznych . rozstrzyga ten problem tylko w zakresie zamówienia na łączne zamawianie: usług i dostaw, robót budowlanych i usług, robót budowlanych i dostaw niezbędnych do ich wykonania oraz dostaw i usług polegających na rozmieszczeniu lub instalacji tych dostaw. Komentarz do Prawa zamówień publicznych pod redakcją T. Czajkowskiego udzielenie zamówienia na roboty budowlane i dostawy niezbędne do ich wykonania (np. meble do wyposażenia szkoły) określa jako naruszenie zakazu wynikającego z art. 29 ust. 2 p.z.p. (opis przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję).


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)