W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, które przewidywały 15 druków protokołów dla różnych trybów udzielania zamówienia z podziałem na dotyczące postępowań powyżej oraz poniżej tzw. "progów unijnych" oraz część ogólną i szczegółową protokołu, obowiązywać będzie 10 wzorów protokołów, stanowiących kolejne załączniki do rozporządzenia. Każdy z 8 pierwszych wzorów dotyczy całości jednego z przewidzianych w Prawie zamówień publicznych trybów: przetargu nieograniczonego (załącznik nr 1), przetargu ograniczonego (załącznik nr 2), negocjacji z ogłoszeniem (załącznik nr 3), dialogu konkurencyjnego (załącznik nr 4), negocjacji bez ogłoszenia (załącznik nr 5), zamówienia z wolnej ręki (załącznik nr 6), zapytania o cenę (załącznik nr 7) i licytacji elektronicznej (załącznik nr 8). Wzór dotyczący ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9, a wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia . Dopuszczalne będzie odręczne wypełnienie wydrukowanego wzoru albo edycja wzoru protokołu w edytorze tekstowym i następnie wydrukowanie tak przygotowanego projektu protokołu oraz nadanie mu formy pisemnej poprzez jego podpisanie przez zobowiązane do tego osoby.

Opublikowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)