Kluczowy wpływ na stabilność rynku pracy ma - obok obowiązującego systemu prawnego - skala zamówień na usługi na rynku komercyjnym i publicznym. Doskonałe dane o systematycznym spadku bezrobocia w latach 2014 i 2015 powinny być poparte kompleksowymi działaniami mającymi na celu ochronę miejsc pracy i podnoszenie bezpieczeństwa zatrudnienia. Takie działania podejmuje zarówno Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), jak i przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan.

Zamawiający rzadko sięgają po klauzule społeczne >>

„Znowelizowana w ubiegłym roku Ustawa Pzp pozwoli na efektywniejsze wydatkowanie publicznych pieniędzy oraz na ugruntowanie właściwych standardów i praktyk m.in. w obszarze wyłaniania najkorzystniejszych ekonomicznie ofert. Katalog dobrych praktyk w ramach zamówień publicznych to pozycja obowiązkowa - zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców. Z całą pewnością warto, by w szczegółach zapoznali się oni z zasadami, jakie powinny obowiązywać dziś na rynku. Waloryzacja kontraktów długoterminowych, odejście od kryterium najniższej ceny i równa konkurencja będą korzystne przede wszystkim dla pracowników" - mówi Maria Janyska, Poseł na Sejm RP, wchodząca w skład Komisji Gospodarki oraz podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

„Wypracowanie wspólnych standardów, którymi kierować się będą Pracodawcy to bardzo ważny krok, aby w rzeczywisty sposób uzdrowić nie tylko rynek zamówień publicznych, ale także sektor prywatny. W związku z tym niezwykle istotne będzie przestrzeganie katalogu dobrych praktyk oraz deklaracji, które pozwolą nie tylko ustabilizować sytuację na rynku pracy w firmach usługowych, ale również doprowadzić do zwiększenia poziomu zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę oraz zapewniania pracownikom godziwych warunków wynagradzania" - ocenił Jan Guz, przewodniczący OPZZ.

„Pracodawcy - jednym głosem ze Związkami Zawodowymi - od 2009 roku postulowali wprowadzenie obowiązkowych składek od umów cywilnoprawnych, a uregulowane ww. aktami prawnymi zmiany wyczerpują podnoszone postulaty. Reforma zabezpiecza nie tylko interes pracowników, ale pozwoli na zmniejszenie szarej strefy w zatrudnieniu czy wyeliminowanie praktyk szkodzących uczciwej konkurencji. Deklaracja pracodawców to ważny krok - a dobrą platformą współpracy będą zbliżające się targi ISSA INTERCLEAN CEE 2015 w Warszawie, gdzie wszyscy uczestnicy rynku będą mogli wymienić między sobą dobre praktyki" - komentuje Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy wskazują, że właściwie wdrożone i przestrzegane reformy w sposób fundamentalny przyczynią się do utrwalenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, ale również będą stymulować aktywność zawodową Polaków. Deklaracja ma charakter otwarty i może być przedmiotem nostryfikacji zarówno Związków Zawodowych, jak i Związków Pracodawców.

Źródło: Konfederacja Lewiatan