11 marca br. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. Dyrektywa 2014/24/UE oraz 2014/25/UE - zamówienia publiczne w 2016 r.


Celem szkolenia jest:
• Przybliżenie zmian wynikających z implementacji zawartych w dyrektywach unijnych.
• Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE oraz ze zmianami wynikającymi z rządowego projektu nowej ustawy Pzp.

Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, tj. zarówno zamawiający (osoby przygotowujące i realizujace procedury postępowania), wykonawcy, kontrolerzy, eksperci i doradcy w zakresie zamówień publicznych.

Program szkolenia:
1. Prezentacja nowych pojęć.
2. Zakres podmiotowy w świetle wymagań dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE.
3. Nowa formuła zamówień mieszanych.
4. Nowa formuła zasad udzielania zamówień: równego i niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców oraz działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny, bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jawności i udostępniania informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zachowania poufnego charakteru informacji udostępnionych w toku postępowania, zasada języka polskiego.
5. Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.
6. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia.
7. Nowy sposób określenia czynności związanych z przygotowaniem postępowania - konsultacje rynkowe (dialog techniczny).
8. Przygotowanie dokumentów przetargowych - siwz, ogłoszenie o zamówieniu oraz inne dokumenty. Zmiany w SIWZ i ogłoszeniach.
9. Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku centralnej jednostki zakupującej, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.
10. Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach - kwalifikacja wykonawców.
11. Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający i moment ich żądania (dokumenty podmiotowe).
12. Jednolity europejski dokument zamówienia.
13. Ocena spełnienia kryteriów kwalifikacji - weryfikacja przesłanek wykluczenia.
14. Poleganie na zasobach innych wykonawców - zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie.
15. Tryby postępowania:
o Przetarg nieograniczony,
o Przetarg ograniczony,
o Dialog konkurencyjny,
o Negocjacje z ogłoszeniem,
o Negocjacje bez ogłoszenia,
o Partnerstwo inwestycyjne.

16. Postępowania szczególne:
o Dynamiczny system zakupów,
o Konkurs.
17. Wybór oferty najkorzystniejszej.
18. Udzielanie zamówień publicznych przez wielu zamawiających. Centralna jednostka zakupująca.
19. Umowy w sprawach zamówień publicznych - forma, wymagania, przesłanki i dopuszczalny zakres zmian umowy.
20. Środki ochrony prawnej.
21. Zamówienia sektorowe - kierunki zmian.


WYKŁADOWCY
Irena Skubiszak-Kalinowska w 1996 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, później także Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA UW. Od 2001 r. jest radcą prawnym w OIRP w Warszawie (wpis w 2001, nr WA-4673). Podjęła również studia doktoranckie w Studium Doktoranckim na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedra Postępowania Cywilnego UW. W latach 1995-2000 pracowała jako prawnik, a następnie Partner w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy. W 1997 została Członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Następnie, w latach 2000-2005 piastowała stanowisko Dyrektora Działu Prawnego w NCR Polska Sp. z o.o. (Spółka zależna amerykańskiej korporacji NCR Corporation Ltd.). Przez 3 lata była Arbitrem przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Od 2002 r. prowadzi w Warszawie indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska. Od 2007 r. jest ponadto wykładowcą w ramach Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, a od 2008 r. Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Od grudnia 2009 r. prowadzi także wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń, w tym m. in. w dziennikach: "Rzeczpospolita", "Gazeta Prawna", oraz czasopismach: "Przegląd Prawa Handlowego", "Doradca Zamówień Publicznych", "Monitor Zamówień Publicznych", "Temidium" oraz "Przetargi Publiczne". Jest prelegentką na wielu konferencjach branżowych, między innymi na konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych organizowanych przez Wolters Kluwer.

 

 

Sprawdź szkolenie
Dyrektywa 2014/24/UE oraz 2014/25/UE - zamówienia publiczne w 2016 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza