Tak, w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej na wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., zamawiający jest zobligowany do zatrzymania wadium tego wykonawcy na mocy art. 46 ust. 4a p.z.p.

Treść art. 46 ust. 4a p.z.p. nakazuje zamawiającemu zatrzymanie wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który nie uzupełnił na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 oraz 3a p.z.p. z przyczyn leżących po jego stronie m. in.  oświadczeń lub dokumentów  o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest dokumentem, którego dotyczy treść art. 25 ust. 1 pkt 3 p.z.p., gdyż potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt  23 p.z.p.

Tym samym, w procedurze odwróconej, w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej na wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., zamawiający jest zobligowany do zatrzymania wadium tego wykonawcy na mocy art. 46 ust. 4a p.z.p.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami