W ocenie Autora, w zaistniałym stanie faktycznym zamawiający ma obowiązek wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., który stanowi, że – cyt: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: (…) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów”.

 

 

W tym bowiem przypadku wykonawca świadomie przedłożył zamawiającemu sfałszowany dokument, na co zamawiający ma dowody. Nie można więc uznać, że wykonawca złożył nieprawidłowy dokument lub dokument zawierający błędy i tym samym nie można przyjąć innego dokumentu przedłożonego na podstawie wezwania wystosowanego w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., które dotyczyło omawianego, sfałszowanego dokumentu.

Wykonawca składający sfałszowany dokument dopuścił się przestępstwa i wobec tego, dodatkowo, zamawiający powinien zawiadomić o popełnieniu przestępstwa odpowiednie organy.