Obowiązkiem zamawiającego jest sprostowanie nieprawidłowo udzielonej odpowiedzi. Zaniechanie poprawienia odpowiedzi może skutkować złożeniem ofert kwalifikujących się do odrzucenia z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ.

Obowiązek odrzucenia ofert będzie aktualizował się, pomimo tego że zamawiający będzie miał świadomość, iż w rzeczywistości oferta dotyczy produktu jaki zamawiający chciałby nabyć. Poprawienie błędu opisanego w pytaniu będzie polegać na zamieszczeniu na stronie internetowej informacji o zaistniałej sytuacji wraz z prawidłową treścią odpowiedzi na pytania do SIWZ. Podstawą prawną jaka znajdzie zastosowanie jest art. 38 ust. 1, 2 i 4 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p.

Działaniom zamawiającego zawsze powinien przyświecać podstawowy cel prowadzenia postępowania, którym jest wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Żadna procedura nie może być prowadzona w oderwaniu od powyższego założenia, co w praktyce oznacza, że kwestie proceduralne nie powinny być istotniejsze od samego celu procedowania. Z zapytania wynika, że błąd zamawiającego był bardzo poważny i może prowadzić m.in. do nabycia urządzenia o parametrach jakimi zamawiający nie jest zainteresowany.

Błąd może też skutkować koniecznością odrzucenia oferty obejmującej urządzenie, które zamawiający chce nabyć. W tych okolicznościach zamawiający jest zobligowany do poprawienia swojego błędu. W korespondencji kierowanej do wykonawców należy wyczerpująco opisać zaistniałą sytuację i ponownie udzielić odpowiedzi na pytanie oraz zmienić treść SIWZ wprowadzając słowo "powyżej" we właściwym miejscu dokumentacji.

Ustawa p.z.p. nie zawiera w swej treści przepisu, który regulowałby wprost sytuację jaka miała miejsce w opisywanym przypadku. Regulacja p.z.p. stanowi m.in. stosunkowo szczegółowy opis procedury jaką należy przeprowadzić w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Precyzyjna regulacja poszczególnych działań organizatora postępowania i wykonawców nie przewiduje jednak wszelkich możliwych scenariuszy zdarzeń jakie mogą mieć miejsce w trakcie postępowania. W tym zakresie wystarczająca jest regulacja odnosząca się do zmian SIWZ, a także przepisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania (art. 7 ust. 1 p.z.p.).

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami