Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p. protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jak wynika zatem z przepisu każdy ma prawo wglądu w treść ofert już od chwili otwarcia ofert. Zamawiający ma więc obowiązek udostępnienia wykonawcy treści złożonych w postępowaniu wszystkich ofert z wyłączeniem oczywiście elementów zastrzeżonych przez wykonawców jako tajne. Na wniosek wykonawcy zamawiający powinien zatem już po otwarciu ofert przesłać mu żądane skany ofert lub w braku technicznej możliwości ich wykonania zaproponować inna formę udostępnienia.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W praktyce wykonawcy bardzo często zaraz po otwarciu ofert sprawdzają oferty pozostałych wykonawców i sygnalizują zamawiającemu wychwycone błędy czy niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Nie jest to żadna nadgorliwość, a po prostu weryfikacja ofert konkurencji. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy mają bowiem bardzo ograniczone możliwości dalszej kontroli. Tylko w postępowaniach poniżej progów unijnych mają np. możliwość zaskarżenia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadania wykonawcy zgłaszającemu takie nieprawidłowości. Zamawiający powinien w takiej sytuacji jedynie zapoznać się z wniesionym pismem i postępować dalej zgodnie z procedurą, tj. wzywać do uzupełnienia dokumentów, poprawiać błędy, wzywać do składania wyjaśnień itd.