Zgodnie z art. 481 k.c. dłużnik może wymagać odsetek za część opóźnienia przy świadczeniu pieniężnym, nawet w wypadku, w którym nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie nastąpiło w wyniku okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nakazując wykonawcom zrzeczenia się prawa do odsetek postępują więc niezgodnie z polskim prawem. Wprowadzenie takiego wymogu przeczy idei równości między zamawiającym i wykonawcom ze względu na to, że odsetki mogą pomóc wykonawcy w odzyskaniu równowagi finansowej spowodowanej brakiem płatności ze strony dłużnika. 

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP: „Odsetki za zwłokę w płatnościach są należne przedsiębiorcy – niezależnie od tego, jaki podmiot jest zamawiającym. Niestety wbrew obowiązującym przepisom – zarówno w prawie polskim, jak i unijnym – zamawiający nieustająco, jako obowiązujący zapis SIWZ, zamieszczają obowiązek zrzeczenia się przez wykonawcę przysługujących mu ustawowo odsetek. To szkodliwe działanie, które stawia wykonawcę w gorszej pozycji niż zamawiającego i odbiera mu jeden z podstawowych mechanizmów ułatwiających odzyskanie płynności finansowej, zabezpieczającej ciągłość działania firmy. Oburzające jest, że takie praktyki są powszechne – mimo uznania ich za bardzo wątpliwe w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej. Należy zmienić ten stan rzeczy i doprowadzić do wdrażania dobrych praktyk w zamówieniach publicznych oraz utrzymywania prawidłowych terminów płatności, co będzie korzystne nie tylko dla wykonawców i zamawiających, ale także całej gospodarki”.

Dodatkowo, wprowadzenie takiego wymogu narusza przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przepisy te mają na celu wdrożenie zapisów dyrektywy 2011/7/UE.

Źródło: komunikat prasowy Federacji Przedsiębiorców Polskich

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł