Analiza treści standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz instrukcji do jego wypełniania, wskazuje, że zamawiający nie ma obowiązku załączania formularza JEDZ do SIWZ w przypadku, gdy ogłoszenie od zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Głównym celem opracowania JEDZ było dążenie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. JEDZ stanowi zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

JEDZ to oświadczenie własne wykonawcy >>>

Oświadczenie z wykorzystaniem formularza JEDZ jest obowiązkowe w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progu unijne i fakultatywne w postępowaniach poniżej tych progów. Docelowo, zgodnie z art. 10a p.z.p. w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, będzie się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) dalej nowelizacja, przepis art. 10a w zakresie JEDZ stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. Do tego czasu oświadczenia, w tym JEDZ, składa się zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Stosowanie JEDZ w polskich zamówieniach publicznych >>>

Formularz JEDZ podzielony został na sześć części. Pierwszą z nich, zgodnie z rozporządzeniem JEDZ, wypełnia zamawiający, pozostałe części – wykonawca. Jak wynika z rozporządzenia JEDZ przy przygotowywaniu dokumentów zamówienia zamawiający wskazuje, których informacji będzie wymagał od wykonawców. Zamawiający mogą również ułatwić wykonawcom zadanie, wskazując te informacje bezpośrednio w wersji elektronicznej JEDZ, na przykład korzystając z udostępnionego przez Komisję Europejską serwisu poświęconego JEDZ (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html). Jeśli zamawiający i wykonawca skorzystają z ww. serwisu, informacje wymagane w części I JEDZ zostaną automatycznie wyszukane i zaciągnięte z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Narzędzie to jest jednak nadal w trakcie opracowywania.

Nie można żądać JEDZ, jeśli nie było takiego wymogu w specyfikacji >>>

W związku z tym powstaje pytanie, czy do czasu uruchomienia takiego narzędzia, zamawiający zobowiązany jest do dołączenia wzoru formularza JEDZ (z wypełnioną częścią I) do SIWZ? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w treści rozporządzenia JEDZ. Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Instrukcja): Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (identyfikację ogłoszenia). Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach JEDZ powinien wypełnić wykonawca. Co więcej w treści części I formularza JEDZ, czytamy, że „Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.”

A contrario, jeśli ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE zamawiający nie ma obowiązku wypełniania tej części JEDZ. W związku z tym nie ma również obowiązku dołączania jego wzoru do SIWZ. Wszystkie informacje mające na celu identyfikację postępowania dostępne są w ogłoszeniu. Na brak takiego obowiązku wskazuje również treść nowelizacji. Znowelizowana treść art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nie wprowadza obowiązku dołączania do SIWZ wzorów formularzy, w szczególności formularza JEDZ.