Ani przepisy ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ani przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych – dalej r.ś.k.e. nie nakładają na zamawiających obowiązku korzystania z platformy elektronicznej, jaka ma być zbudowana w wyniku realizacji zamówienia publicznego prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji (dalej M.C.).

Za organizację całości procesu zakupowego jest odpowiedzialny każdy z zamawiających samodzielnie. W krajowym systemie zamówień publicznych nie ma jakiejkolwiek regulacji prawnej z której wynikałoby, że elektroniczny proces udzielenia zamówienia ma odbywać się za pośrednictwem portalu, który będzie wykonany w ramach zamówienia prowadzonego obecnie przez M.C., zatytułowanego "Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu.".

O elektronizacji zamówień publicznych przeczytaj także w  komentarzu praktycznym "Elektronizacja zamówień publicznych”.

Regulacje zawarte w p.z.p. stanowią jedynie ramy wyznaczające sposób postępowania zamawiających. W oparciu o same przepisy ustawy nie ma możliwości przygotowania w pełni zelektronizowanego procesu zakupowego. Dla właściwego przygotowania i poprowadzenia procedury konieczne są m.in. przepisy wykonawcze zawarte w r.ś.k.e. Rozporządzenie ma za zadanie wskazać zamawiającym oraz wykonawcom szczegółowy sposób postępowania zarówno na etapie przygotowania procedury prowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jak i na etapie ofertowania, czy też już po złożeniu ofert. Adresatami rozporządzenia są wszyscy uczestnicy systemu zamówień publicznych, a więc zarówno poszczególni zamawiający jak i wykonawcy. W r.ś.k.e. wskazano m.in. minimalne wymagania jakie musi spełniać system teleinformatyczny, z jakiego od października br. musi korzystać każdy zamawiający.

Podsumowując odpowiedź autor podkreśla, że każdy z zamawiających jest samodzielnie odpowiedzialny za wdrożenie elektronicznego procesu udzielania zamówień spełniającego wymogi p.z.p. Odpowiedzialność zamawiających w żaden sposób nie jest powiązana z działaniami podejmowanymi przez M.C. Jeżeli zapewnienia M.C. spełnią się i projekt dotyczący platformy e-Zamówienia oraz portalu e-Usług zostanie udostępniony zamawiającym na czas, to nie ma potrzeby dokonywania zakupu komercyjnych rozwiązań informatycznych. Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów Platforma e-Zamówienia oraz Portal e-Usług nie zostanie uruchomiony i udostępniony na czas, to wówczas każdy z zamawiających musi poradzić sobie we własnym zakresie.