Jednym z głównych założeń nowelizacji p.z.p. było odformalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy biorąc udział w przetargu mieli albo złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału albo JEDZ. Dopiero w momencie wyboru oferty z najwyższą punktacją, zamawiający miał żądać dokumentów od zwycięskiego wykonawcy. Zmiana ta miała za zadanie skrócenie czasu trwania postępowania oraz oszczędność czasu zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy przygotowującego ofertę. 

Zamawiający, korzystając z dyspozycji art. 26 ust. 2f p.z.p. żądają jednak składania wszystkich dokumentów wraz z ofertą. Jak podkreśla Anita Wichniak Olczak, dyrektor departamentu informacji, edukacji i analiz systemowych UZP na łamach Gazety Prawnej - Przepis ten ma charakter wyjątkowy. Nie można z niego wywieść uprawnienia do żądania od wszystkich wykonawców, w ogłoszeniu o zamówieniu czy specyfikacji, przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w tym przepisie. Przyjęcie odmiennej interpretacji przeczyłoby zasadzie wyrażonej w treści art. 26 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p., tj. weryfikacji dokumentów od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, a także marginalizowałoby sens składania oświadczeń, o których mowa w art. 25a ustawy p.z.p.

Źródło: Gazeta Prawna