W opisanej sytuacji, w ocenie Autora, możliwe jest zamieszczenie ogłoszenia o zmianie umowy po terminie realizacji umowy, czyli po 18 sierpnia.

Przepis art. 144 ust. 1c Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p.,  nakazuje zamawiającym zamieszczenie ogłoszenia o zmianie umowy, jeżeli zmiany te zostają wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p. Co do zasady więc, ogłoszenia o zmianie umowy nie trzeba zamieszczać, jeżeli zmiany te zostały wprowadzone po ich wcześniejszym przewidzeniu w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ (na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p.), przy czym w szczególności zakres tych zmian, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian muszą mieć postać jednoznacznych postanowień umownych (czyli dokładnie sprecyzowanych zapisów a nie np. tylko wzmianek o tym, że zamawiający dopuszcza taką możliwość).

Wobec powyższego, jeżeli aneks do umowy jest chociażby po części zawierany na mocy art. 144 ust. 1 pkt 2 p.z.p., to zamawiający ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o zmianie umowy.

Jednocześnie powyższy przepis nie wskazuje terminu, w jakim przedmiotowe ogłoszenie musi zostać zamieszczone, jednak w ocenie Autora, zamawiający powinni poprzez analogię zastosować 30 dniowy termin o którym mowa w art. 95 ust. 5 p.z.p. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia). Ogłoszenie o zawarciu umowy jest upublicznieniem przez zamawiających faktu zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ. Skoro ustawodawca chciał również, aby zamawiający upublicznił zmiany umowy wprowadzone na niektórych przesłankach przepisów p.z.p., to w tym przypadku przestrzeganie terminu 30 dniowego będzie racjonalne.

Tym samym Autor jest zdania, że zamieszczenie ogłoszenia o zmianie umowy zaraz po terminie jej realizacji, czyli po 18 sierpnia, w sytuacji, gdy aneks został zawarty 31 lipca będzie działaniem jak najbardziej prawidłowym, tym bardziej, że poprzez brak wskazania w omawianym przepisie p.z.p. maksymalnego terminu na zamieszczenie omawianego ogłoszenia jak i brak wskazania, że przedmiotowe ogłoszenie musi zostać zamieszczone niezwłocznie, powoduje, że w przypadku dużo późniejszego zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy w stosunku do daty zawarcia aneksu nie powinno na dzień dzisiejszy spowodować żadnych sankcji z tytułu naruszenia przepisów p.z.p.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami