Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dają możliwość wskazywania przez zamawiającego w SIWZ części kluczowych zamówienia realizowanych wyłącznie przez wykonawcę, który dane zamówienie pozyskał. To zastrzeżenie samodzielnego wykonania kluczowych części zamówienia przez wybranego w przetargu przedsiębiorcę, na etapie realizacji umowy przejawia tym, że te części nie mogą być realizowane przez podwykonawców.

Jak wskazuje Mateusz Kordowina, efektem takiego zastrzeżenia może być ograniczenie kręgu potencjalnych przedsiębiorców do tych, którzy będą w stanie samodzielnie wykonać części kluczowe przetargu. Ale zastrzeżenie to zabezpiecza także interesy zamawiającego przez uzyskanie gwarancji, że kluczowa część zamówienia, czyli ta najbardziej dla niego istotna, będzie osobiście realizowana przez wykonawcę, który najlepiej spełnia wymagania określone w SIWZ.

Powstaje pytanie, czy wykonawca może wykazać podwykonawcę jako potencjał własny. Zamawiający może przecież zawsze sprawdzić, jaki stosunek prawny łączy przedsiębiorcę z osobami, które wykazuje jako swój potencjał kadrowy. Jeśli ten stosunek nie będzie tożsamy z definiowaną w p.z.p. umową podwykonawczą, to należy dopuścić osoby te do wykonywania zamówienia.

Osobiste wykonanie części zamówienia przez przedsiębiorcę nie oznacza też, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będzie mogła skorzystać ze swoich pracowników. Założenie przeciwne skutkowałoby nieracjonalnym wykluczeniem w szczególności osób prawnych, u których dosłownie wykonywanie fizyczne zamówienia nie wchodzi w grę. Należy przyjąć, że osobiste wykonywanie zamówienia, oznacza całość przedsiębiorstwa, wraz z zatrudnionymi pracownikami.

Warto również zastanowić się nad kwestią, która część zamówienia jest dla zamawiającego kluczowa. P.z.p. nie definiuje bowiem pojęcia „kluczowe części zamówienia". Według Mateusza Kordowiny, wyrażenie „kluczowe" oznacza „decydujące", bądź „najważniejsze". Można zatem uznać, że będą to części decydujące o rodzaju zamówienia, często stanowiące najdroższy element zamówienia. Mimo to użycie tego sformułowania i jednoczesne niewyjaśnienie go przez zamawiającego w SIWZ, naraża zamawiającego na odmienne zrozumienie „kluczowych części zamówienia" przez różnych wykonawców. Dlatego warto precyzyjnie określać w każdym postępowaniu,co zamawiający rozumie przez „kluczowe części zamówienia".

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa prawnika Mateusza Kordowiny z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Źródło: www.rp.pl