Kosztorys ofertowy należy potraktować jako element oferty i tym samym można go udostępnić do wglądu wykonawcom.

Zamawiający nie odrzuci oferty na podstawie własnej symulacji kosztów >>>

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., - cyt: „Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.

Na gruncie powyższego przepisu mogą pojawić się wątpliwości, które dokumenty należy potraktować jako ofertę, różne są też interpretacje w tym zakresie.

W ocenie Autora, kosztorys należy potraktować jako element oferty, za czym przemawiają następujące okoliczności: 1) Gdyby postępowanie było prowadzone w trybie przetargu ograniczonego – gdzie najlepiej widać rozgraniczenie pomiędzy ofertą a pozostałymi dokumentami, kosztorys byłby żądany w drugim etapie – etapie składania ofert i tym samym zostałby złożony wraz z ofertą (w pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z m. in. dokumentami potwierdzającymi warunki udziału w postępowaniu); 2) Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 8 czerwca 2009 r. (KIO/UZP 663/09), w którym stwierdzono, że – cyt: „Zgodnie z art. 44 ustawy, w przetargu nieograniczonym, wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenia i ewentualnie dokumenty, które potwierdzają spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. Jak wynika z powyższej regulacji, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, składane są razem z ofertą, są jednak od niej na gruncie ustawy pojęciem/bytem odrębnym i odmiennie uregulowanym. (…) Wskazaną w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 treść oferty, która dla powstania przesłanki odrzucenia oferty ma nie odpowiadać treści siwz, należy rozumieć jako treść zobowiązania wykonawcy do zgodnego z żądaniami zamawiającego wykonania zamówienia. Na tak rozumianą treść oferty składa się nie tylko sam formularz ofertowy (czy ściślej: wyrażone w nim oświadczenie woli wykonawcy), ale również wszystkie dookreślające i precyzujące zobowiązanie wykonawcy, a składane wraz z formularzem ofertowym dokumenty (np. plany, rysunki, projekty, kosztorysy...itp.).”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Autor jest zdania, że załączone kosztorysy należy potraktować jako element oferty i można je udostępnić wykonawcom do wglądu od momentu otwarcia ofert.