Z informacji przekazanych w pytaniu wynika, że zamawiający może skorzystać z prawa opcji również w przypadku, gdy zamówienie podstawowe nie zostało wykonane w całości.

Przepisy Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dalej p.z.p., nie normują w sposób kompleksowy prawa opcji. Co więcej, nie zawierają definicji prawa opcji. O prawie opcji mówi art. 34 ust. 5 p.z.p. przewidując, że jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.

Zgodnie z poglądami doktryny, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy też istotne postanowienia umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana jako prawo opcji.

W okolicznościach opisanych w pytaniu zamawiający przewidział, że może skorzystać z prawa opcji na każdym etapie realizacji zamówienia, niezależnie od zrealizowania całkowitego zakresu zamówienia podstawowego. Tym samym zamawiający może aktualnie skorzystać z prawa opcji. Bez znaczenia jest okoliczność, iż zamówienie podstawowe nie zostało wykonane w całości.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami