W opinii Autora odpowiedzi usługi te są tożsame i należy je potraktować jako jedno zamówienie podzielone na części. Szacunkową wartością zamówienia będzie więc wartość łączna usługi edukacyjnej.

Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych w opinii, na temat szacowania wartości i udzielania zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku.

W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia (kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, ale także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość), tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę.

Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia.

Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE).

Wartość tak określonego zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32-35 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), dalej p.z.p.

W opisanym przypadku należy jednak uznać, że przedmiotem zamówienia będzie usługa edukacyjna. Zamówienie służy temu samemu celowi, jest więc funkcjonalnie powiązane, jest realizowane w ramach jednego projektu, w tym samym czasie.

Tożsamość podmiotowa także jest prawdopodobna, gdyż choćby hipotetycznie jest możliwe by jeden nauczyciel złożył ofertę w kilku częściach tego postępowania. Nie jest także wykluczone, że w postępowaniu na te usługi ofertę złożą wykonawcy, z których każdy będzie dysponował zespołem nauczycieli ze wszystkich preferowanych przez zamawiającego dziedzin.

W opinii Autora odpowiedzi usługi te są tożsame i należy je potraktować jako jedno zamówienie podzielone na części. Szacunkową wartością zamówienia będzie więc wartość łączna usługi edukacyjnej.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami