Odpowiedź


Założenie lub rozszerzenie cmentarza jest możliwe:
1. na podstawie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. w przypadku braku planu miejscowego na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez radę gminy.


Uzasadnienie


Kwestie związane z lokalizacją cmentarzy regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 tego aktu prawnego o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego. Z kolei art. 3 ustawy stanowi, iż cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podobna norma prawna została zamieszczona w art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , zgodnie z którym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Niemniej art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  stanowi regulację szczególną zarówno w odniesieniu do ust. 1 tego przepisu, jak i art. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z tym przepisem w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zaś sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli założenie lub rozszerzenie cmentarza następuje na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niezbędne jest uprzednie podjęcie uchwały przez radę gminy w przedmiocie założenia lub rozszerzenia cmentarza, celem spełnienia wymogu określonego w art. 1 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)