W sprawie zaistniał spór kompetencyjny pomiędzy generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad a burmistrzem miasta. Spór dotyczył wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku spółki o załatwienie sprawy zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym przyłącza gazu niskiego ciśnienia na potrzeby zasilenia budynku mieszkalnego.

NSA zwrócił uwagę, że określenie podmiotu zarządzającego drogą publiczną jest ściśle uzależnione od kategorii danej drogi. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych , w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953), która to nowelizacja weszła w życie z dniem 8 lutego 2007 r., odcinek drogi, zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony jest do kategorii gminnej.

Zatem po spełnieniu wymienionych w tym przepisie przesłanek takich jak: wybudowanie nowego odcinka drogi, zastępującego poprzednio wybudowany i oddanie go do użytku, odcinek "dawnej" drogi uzyskuje - z mocy przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych - status drogi publicznej o kategorii drogi gminnej. NSA zwrócił uwagę, iż nadanie przepisowi art. 10 ust. 5 ustawy aktualnego brzmienia wiązało się z dążeniem by zarządca drogi, który wybudował nowe odcinki dróg czy obwodnice, nie był zmuszony zarządzać dwoma, równolegle przebiegającymi odcinkami dróg.

Wprowadzona nowelizacja związana też była z faktem, że po wybudowaniu nowych odcinków dróg (zwłaszcza obwodnic miejscowości) szereg istniejących poprzednio odcinków dróg, wymagało pozbawienia ich dotychczasowej kategorii i zaliczenia do nowej kategorii drogi a proces owego "pozbawiania" i "zaliczania" trwał niejednokrotnie zbyt długo. Przepis art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ma charakter przepisu lex specialis, bowiem rozstrzyga o zmianie kategorii drogi publicznej w sposób całkowicie odmienny od ogólnych zasad przewidzianych ww. ustawą i niezależny od woli podmiotów zainteresowanych.

Nie wymaga przy tym wydania odrębnego aktu normatywnego w tym przedmiocie. NSA podkreślił, iż skoro w sprawie został wybudowany nowy odcinek drogowy i został on oddany do użytku, oznaczało to, że spełnione zostały przesłanki zawarte w omawianym przepisie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych , skutkowało to zmianą kategorii dawnej drogi krajowej, która z mocy prawa stała się aktualnie drogą gminną. W związku z tym zarządcą tego odcinka drogi stał się burmistrz, który jest właściwy do rozpoznania wniosku spółki.

Na podstawie: Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I OW 148/11, LEX nr 1113281

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)