Odpowiedź


Osoba wskazana, po przeprowadzonym naborze, powinna być zatrudniona na zasadach określonych dla osób podejmujących pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym, jeżeli w czasie zatrudnienia na zastępstwo nie odbyła służby przygotowawczej i nie zdała egzaminu urzędniczego.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych , przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach samorządowych wskazanych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Z kolei art. 19 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nakazuje, dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizację służby przygotowawczej.

Osoba wskazana w pytaniu była zatrudniona na zastępstwo. Zatrudnienie to nastąpiło najprawdopodobniej bez przeprowadzenia naboru i bez odbycia służby przygotowawczej.

Biorąc pod uwagę fakt zatrudnienia pod rządami u.p.s. należy uznać, że osoba wskazana w pytaniu jest pracownikiem podejmującym pierwszy raz pracę na stanowisku urzędniczym w samorządzie - a to ze względu na: nieodbycie służby przygotowawczej, oraz brak zdanego egzaminu kończącego tą służbę, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych .

Tym samym osoba ta, po przeprowadzeniu naboru, musi być potraktowana tak jak pracownik zatrudniony pierwszy raz na stanowisku urzędniczym, tj. powinna:
- być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,
- zostać skierowana do służby przygotowawczej (chyba, że zostanie decyzją kierownika jednostki zwolniona z tejże służby),
- zdać egzamin urzędniczy, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych - niezależnie od tego, czy odbyła służbę przygotowawczą, czy też została z niej zwolniona.

Art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych cyt. wyżej wskazuje bowiem, jako jeden z elementów określających osobę zatrudnioną po raz pierwszy - brak wcześniejszego zatrudnienia w jednostkach samorządowych na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy. Umowa na zastępstwo jest natomiast umową na czas określony, co wynika z art. 25 § 1 zd. 2 k.p.

Jeżeli więc w czasie wskazanego zatrudnienia na zastępstwo odbyła służbę i zdała egzamin, wówczas można uznać ją za osobę posiadającą wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym. Musi jednak pracować dłużej niż 6 miesięcy. Zatrudnienie trwające równo 6 miesięcy wydaje się niewystarczające.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)