Zaległą opłatę określi wójt

Zaległość podatkową z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozwoli to zwolnić właścicieli nieruchomości z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Zmiany zakłada nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa wprowadza jednocześnie zasadę, zgodnie z którą do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą miały zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W konsekwencji będą oni posiadać uprawnienie do określania zaległości w przypadku niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku dokonywania opłat. Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiści ją w wysokości niższej od należnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi – w drodze decyzji – wysokość zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 maja 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 31 maja 2011 r.