Czy zakup łodzi dla ochotniczej straży pożarnej przez gminę miejską jest wydatkiem strukturalnym?

Odpowiedź

Zakup łodzi realizowany poza konkretnym obszarem tematycznym wydatków strukturalnych a tak jest zapewne w przypadku opisanym w pytaniu nie może być zaliczany do takich wydatków.

Uzasadnienie

Wydatki strukturalne to wydatki poniesione w związku z realizacją konkretnego celu (projekt, zadanie) określonego i wymienionego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) - dalej r.k.w.s. Każdy wydatek związany z wykonywaniem zadań, poniesiony ze środków publicznych krajowych, który można zaklasyfikować do jednego z kodów klasyfikacji określonej w r.k.w.s. jest wydatkiem strukturalnym i powinien zostać ujęty w prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych ewidencji wydatków strukturalnych.

Zakup łodzi dla ochotniczej straży pożarnej jeżeli nie jest realizowany w ramach zadania (projektu) wymienionego w r.k.w.d., a tak jest właśnie moim zdaniem w opisanym przypadku, nie może więc być zaliczany do wydatków strukturalnych. Taki zakup mógłby być potencjalnie wydatkiem strukturalnym np. w ramach realizacji projektów wymienionych w jednym z obszarów tematycznych wydatków strukturalnych.

Przykład

Przykładowo mogłyby być to następujące "obszary":
31. Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne).
Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę warunków i stanu bezpieczeństwa regionalnej i lokalnej żeglugi śródlądowej, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:
1) zabudowy regulacyjnej, kanałów żeglugowych oraz przejść żeglownych,
2) oznakowania nawigacyjnego,
3) monitorowania ruchu statków,
4) infrastruktury portowej.
32. Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T).
Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę warunków żeglugi śródlądowej w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 31.
Każda z kategorii, oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej, obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:
a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,
b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,
c) realizacją projektów pilotażowych,
d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.