Pytanie:
Czy jednostka będąca CUW-em, obsługująca jednostki podległe tj. przedszkola, szkoły w zakresie administracyjno-księgowym, może wykonywać zadania własne gminy np. tj. organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych (przetarg), naliczanie, wypłacanie dotacji placówkom niepublicznym z terenu gminy, czy obciążanie notami księgowymi inne gminy, z których dzieci uczęszczają do "naszych" placówek?

Odpowiedź:
Jednostka może wykonywać wymienione zadania, pod warunkiem, że obowiązek ich wykonywania wynika ze statutu CUW.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 10a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną:
1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Analogiczne rozwiązania zostały przewidziane w przypadku jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Zakres wspólnej obsługi określa organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały – art. 10b ust. 2 pkt 3 u.s.g.

Problem przedstawiony w treści pytania, dotyczący możliwości wykonywania zadań gminy (powiatu, województwa) przez jednostkę obsługującą niejednokrotnie był przedmiotem rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Przykładowo w rozstrzygnięciu nadzorczym z 9.06.2016 r., NR NP. II .4131.1.337.2016, Wojewoda Śląski uznał powierzenie jednostce obsługującej realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe jest sprzeczne z prawem.

Rygorystyczne stanowisko w/w wojewoda zajął również w aspekcie prac nad opracowywaniem arkuszy organizacji szkoły lub placówki. W ocenie Wojewody, nie ma mowy o angażowaniu innych podmiotów aniżeli wymienione w stosownych przepisach, w tryb pracy nad sporządzeniem arkuszy organizacyjnych.

Z drugiej jednak strony, na podstawie art. 9 ust. 1 u.s.g. w celu wykonywania zadań, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Jeżeli więc ze statutu CUW wynika, że Centrum prowadzi obsługę w celu realizacji zadań gminy (powiatu, województwa) w zakresie oświaty – w tym: w zakresie dowozu uczniów oraz przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych- wówczas realizacja tych zadań przez CUW jest uzasadniona. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami