W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, spowodowanego przemocą w rodzinie, pracownik socjalny będzie miał prawo odebrać takie dziecko rodzicom w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Uchwalona przez Sejm dnia 6 maja nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została poddana pod głosowanie na ostatnim posiedzeniu Senatu. Najważniejsza poprawka wprowadzona przez senatorów obejmuje zmianę nowego artykułu do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W pierwotnej wersji artykuł ten zakazywał rodzicom i opiekunom dziecka stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka. W nowym brzmieniu tego artykułu zrezygnowano z części odnoszącej się do przemocy psychicznej. Zmianę argumentowano zbyt dużymi wątpliwościami interpretacyjnymi.

Z akceptacją spotkała się również poprawka zgłoszona przez senatora Mieczysława Augustyna, przewodniczącego komisji rodziny i polityki społecznej. Zmiana polegała na uściśleniu kompetencji pracownika socjalnego, który będzie mógł odebrać dziecko rodzicom w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Zdaniem senatora, doprecyzowany przepis stanowi odpowiedź dla osób, które sugerowały, że regulacja nie przesądza, w jakiej sytuacji pracownik socjalny będzie mógł interweniować w rodzinie i odbierać dziecko.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 31 maja 2010 r.