Odpowiedź:

Zakazanie prowadzenia działalności komercyjnej z udziałem zwierząt w pasie drogowym wynika z obowiązujących aktów prawnych.Uzasadnienie:

Z ustawy o drogach publicznych wynika, że w pasie drogowym zakazana jest wszelka działalność gospodarcza, a zatem nie ma potrzeby wydawania dodatkowych zakazów. Na zajęcie pasa drogowego jest potrzebne zezwolenie zarządcy drogi i można je otrzymać wyłącznie w celu przewidzianym ustawą. A zatem nie wolno ani organizować pokazów zwierząt, ani organizować przejażdżek kucami. Takie działanie stanowiłoby wykroczenie podlegające karze grzywny, jako niezgodne z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz. 166).

O pasie drogowym można mówić wyłącznie w przypadku dróg publicznych. Drogi niepubliczne (wewnętrzne) nie posiadają pasa drogowego (są to bowiem tylko nieruchomościami oznaczonymi jako droga i jako drogi wykorzystywanymi). Zgodę na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (wyłącznie robót budowlanych albo umieszczenie reklamy) wydaje zarządca tej drogi w drodze decyzji (zezwolenia). Takiego zezwolenia nigdy nie otrzyma przedsiębiorca, który chciałby w pasie drogowym prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli pas drogowy jest zajmowany w celu organizowania pokazów zwierząt, to są to działania bezprawne. Jest to równoznaczne z zakłócaniem bezpieczeństwa na drogach (podobnie jak handel przydrożny grzybami), stanowiące wykroczenie.Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)