Czy rodzice powinni do swojego wniosku dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem udziału w zajęciach rewalidacyjnych?

Rodzice dołączyli tylko zaświadczenie z gabinetu terapii dziecięcej.
W jaki sposób należy zapewnić temu dziecku udział w ww. zajęciach, które będą odbywały się SOSW? Kto ponosi koszty (wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia)?

Czy powinno zostać zawarte porozumienie pomiędzy dyrektorem szkoły, do której uczęszcza uczeń, a dyrektorem ośrodka?

Jak powinna wyglądać procedura zapewnienia tego typu zajęć uczniom, którzy nie są wychowankami ośrodka?

Odpowiedź

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem zajęć rewalidacyjnych jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej jak najlepszego rozwoju fizycznego, psychicznego oraz społecznego. Z tego względu zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela lub specjalistę posiadającego kwalifikacje pedagoga specjalnego z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki lub pedagogiki leczniczej, rehabilitacyjnej.

Prawo oświatowe nie reguluje w sposób szczegółowy trybu przyjmowania i zasad udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym, prowadzonych przez specjalne środki szkolno-wychowawcze. Istnieje natomiast, w § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) - dalej r.z.d.p.p. , regulacja umożliwiająca ośrodkowi współpracę ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół oraz prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych w środowisku lokalnym. W r.z.d.p.p. została stworzona możliwość przyjęcia wychowanka na zajęcia specjalistyczne czy inne, jeżeli ośrodek dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor ośrodka za zgodą organu prowadzącego.
W kwestii rozliczeń za wykonywane zajęcia należy prawdopodobnie zastosować art. 39 ustawy o systemie oświaty .

Uzasadnienie

W przypadku, kiedy SOSW dysponuje wolnymi miejscami, to za zgodą organu prowadzącego, może być przyjęty wychowanek na specjalistyczne zajęcia (indywidualne lub grupowe) w zakresie terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, usprawniające ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujące dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym oraz na zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne oraz kulturalno-oświatowe, może być przyjęty wychowanek, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)