Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65) dalej dyrektywa klasyczna najpóźniej do 18.10.2018 r. państwa członkowskie zobowiązane są zagwarantować, aby wszelka komunikacja i wymiana informacji w ramach przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – w szczególności elektroniczne składanie ofert – odbywała się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Od wskazanej daty wszelka komunikacja i wymiana informacji taka jak m.in. składanie ofert musi być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Zamawiający zobowiązani są do zagwarantowania spełnienia wskazanych wymagań w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Spełnienie powyższych warunków oznacza konieczność wdrożenia profesjonalnego i kompleksowego systemu informatycznego, co może wymagać przeprowadzenia wielomiesięcznego procesu.

Charakter potencjalnego przedmiotu zamówienia jest innowacyjny, skomplikowany i zaawansowany. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania mającego za przedmiot system informatyczny wymaga  od zamawiających specjalistycznej wiedzy adekwatnej do przedmiotu zamówienia. W tych okolicznościach jak najbardziej zasadne jest przeprowadzenie dialogu technicznego, w celu uzyskania informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najbardziej optymalnych rozwiązaniach (technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz logistycznych) w zakresie systemu informatycznego stanowiącego przedmiot planowanego zamówienia. W efekcie przeprowadzenia dialogu technicznego zamawiający liczy na pozyskanie wiedzy niezbędnej dla dokonania ewentualnego zakupu sytemu informatycznego. 

Więcej informacji na stronie >>>

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami