Kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, uczelni publicznych, NFZ czy ZUS już w najbliższym roku podpiszą oświadczenie podsumowujące stan kontroli w podległych im jednostkach. W razie poświadczenia nieprawdy poniosą osobistą odpowiedzialność.

Obowiązująca od początku roku nowa ustawa o finansach publicznych nakłada na kierowników jednostek sektora publicznego bezpośrednią odpowiedzialność za kontrolę zarządczą, obejmującą m.in. badanie, czy podejmowane działania są zgodne z prawem i oszczędne, a sprawozdania wiarygodne i terminowe. Pierwsze oświadczenia, które podsumują stan kontroli w 2010 roku, będą składane wiosną 2011 roku. Rolą oświadczenia podsumowującego stan kontroli w jednostkach jest poświadczenie, że w jednostce istnieje i będzie utrzymywany skuteczny system kontroli zarządczej. Jest to odzwierciedlenie wymagań ustawowych, które zostały postawione spółkom publicznym w Stanach Zjednoczonych, gdzie członkowie zarządów również musieli przyjąć odpowiedzialność na siebie. Podobne wymogi stały się normą również w innych krajach, a także w wielu instytucjach Unii Europejskiej. Niektóre jednostki administracyjne będą wymagały też wdrożenia lub zmiany kontroli wewnętrznej, a następnie zweryfikowania ich działania. Wszelkie nieprawidłowości, nadużycia albo nieskuteczność systemu (mimo pozytywnego oświadczenia) będą mogły być łatwo stwierdzone przez zewnętrzną organizację – na przykład Najwyższą Izbę Kontroli czy jednostkę nadrzędną dokonującą kontroli. Eksperci ostrzegają, że na przeszkolenie urzędników pod kątem stosowania nowych regulacji pozostało niewiele czasu.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 26 sierpnia 2010 r.