Co zrobić w przypadku wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego warunkowo do końca 2011 r. na pobór wody podziemnej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego? Warunkiem było wykonanie pewnych prac związanych z urządzeniami wodnymi, które nie zostały ukończone na czas. Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy w tym przypadku?

Odpowiedź

Należy jak najprędzej wystąpić o uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, gdyż w przypadku korzystania ze środowiska bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, stosownie do art. 292 Prawa ochrony środowiska zakład ponosi podwyższone opłaty. Możliwe jest również ukaranie zakładu na podstawie art. 192 Prawa wodnego . Jeżeli obowiązki nałożone poprzednim pozwoleniem wodnoprawnym zostały już rozpoczęte, lecz nie zakończone i zakład może wyjaśnić przyczyny opóźnień, to myślę że organ przyjmie te wyjaśnienia i wyda nową decyzję.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)